برنامه جام‌های کیو

روزها عنوان جام تعداد کاربر سکه لازم امتیاز لازم جایزه
شنبه جام ۱ ۱۰ صبح زبان انگلیسی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
ایران شناسی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
میتونی بشماری ۸ ۱۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰
جام ۲ ۴عصر تئاتر ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
ماشین بازها ۸ ۱۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰
اصول و فنون مذاکره ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
یکشنبه جام ۱ ۱۰ صبح گویش آذری ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
فیلم ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
آشپزی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
جام ۲ ۴عصر بدن انسان ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
حروف جا افتاده ۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۰۰
پرسپولیس ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
دوشنبه جام ۱ ۱۰ صبح دهه شصتی ها ۸ ۱۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰
مشاهیر ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
استقلال ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
جام ۲ ۴عصر سلبریتی ها ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
ایران باستان ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
کارتون ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
سه شنبه جام ۱ ۱۰صبح برترین های کیو ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
زبان انگلیسی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
پرچم کشورها ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
جام ۲ ۴عصر ورزش شناسی ۸ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
لوگو ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
شهاب حسینی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
چهارشنبه جام ۱ ۱۰صبح نجوم ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
طالع بینی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
عکس قدیمی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
جام ۲ ۴عصر پایتخت کشورها ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
حروف جا افتاده ۸ ۱۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰
بازی بازها ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
پنجشنبه جام ۱ ۱۰صبح واحد پولی کشورها ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
دهه شصتی ها ۱۶ ۱۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰
تهران ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
جام ۲ ۴عصر بسکتبال ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
کلمات مترادف ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
کتاب ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
جمعه جام ۱ ۱۰صبح نوشیدنی ها ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
ایمنی و بهداشت محیط کار ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
پازل ۸ ۱۰۰ ۵۰۰ ۷۰۰
جام ۲ ۴عصر بهترین های کیو ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰
هوش ۸ ۱۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰
موسیقی ۴ ۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰